Публічна оферта


1. Загальні положення
1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКАРІУМ» код ЄДРПОУ 45 108 844 (надалі - «Виконавець») на підставі ст. ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, пропонує медичні послуги необмеженому колу осіб, відповідно до умов цього Публічного договору (Публічної угоди) про надання медичних послуг (надалі - «Договір»).\
1.2. Відповідно до вимог статті 641 Цивільного кодексу України, даний документ, розміщений в мережі Інтернет за адресою ecarium.com/, є публічною офертою, і в разі вчинення фізичною особою (надалі - «Замовник») дій, які свідчать про її акцепт, є обов’язковим до виконання для Виконавця і цієї фізичної особи.
Здійснення Замовником замовлення консультації є беззастережним акцептом оферти, що вважається рівносильним укладенню Договору на умовах, викладених в оферті.
1.3. В цій оферті нижченаведені терміни використовуються наступним чином:
1.3.1. Оферта — це публічна пропозиція Виконавця, адресована фізичним особам, відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, з пропозицією укласти з ним Договір про надання платних медичних послуг на умовах, що містяться в цій Оферті.
1.3.2. Акцепт оферти — це повне і беззастережне прийняття Замовником умов оферти шляхом здійснення замовлення консультації Замовником на Сайті Виконавця, що свідчить про згоду Замовника із умовами даного Договору.
1.3.3. Замовник — це фізична особа/ законний представник, яка отримує від Виконавця платні медичні послуги відповідно до Договору, на умовах, що містяться в цій Оферті.
1.3.4. Виконавець — це ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКАРІУМ» код ЄДРПОУ 45 108 844, що надає платні медичні послуги на підставі отриманої ліцензії Міністерства охорони здоров’я України на провадження господарської діяльності з медичної практики, наказ МОЗ про видачу ліцензії № 172 від 02 лютого 2024 року (надалі - «Ліцензія»).
1.3.5. Прейскурант — де діючий перелік медичних послуг Виконавця з цінами, що публікується за адресою: ecarium.com/ua#cini, що є невід'ємною частиною цієї Оферти.
1.3.6. Послуги (медичні послуги) — комплекс консультативних, діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів різного ступеню складності та призначення, які надаються Виконавцем за умовами цього Договору. Перелік послуг, їх вартість та інша інформація щодо них викладені на Сайті Виконавця та безпосередньо у місцях провадження діяльності Виконавця.
1.3.7. Товар — це продукт у матеріальній формі (в тому числі електронній, відеоформаті, тощо), який завдяки своїм властивостям задовольняє потреби Замовника. Інформація про конкретний Товар міститься у відповідних розділах чи сторінках Сайту.
1.3.8. Сайт Виконавця — веб-сайт Виконавця у мережі Інтернет, що розміщений за адресою: ecarium.com/.
1.3.9. Сторони — спільне найменування Замовника і Виконавця при одночасному їх згадуванні у даному Договорі.
1.4. Акцепт оферти означає, що Замовник згоден з усіма положеннями цієї пропозиції, і рівносильний укладенню Договору.
1.5. Термін дії цієї оферти встановлюється з моменту її публікування на Сайті та діє на весь період дії Ліцензії Виконавця на здійснення медичної практики.
1.6. У разі укладення між Замовником і Виконавцем приватно-правового (індивідуального) договору про надання медичних послуг, переважну силу мають умови приватно-правового договору.
1.7. Консультації медичних працівників на сайті носять рекомендаційний характер. За отриманням додаткових призначень і лікування користувачам сайту необхідно здійснити візит до лікаря.
2. Предмет договору
2.1. Виконавець зобов’язується впродовж строку дії Договору надавати Замовнику медичні послуги у відповідності до переліку та за ціною згідно Прейскуранту, а Замовник зобов’язується оплачувати та прийняти ці послуги.
3. Права та обов’язки сторін
3.1. Виконавець зобов’язаний:
3.1.1. Надати Замовнику безкоштовну, доступну, достовірну інформацію про порядок і умови надання їм платних медичних послуг.
3.1.2. Своєчасно та якісно надавати послуги відповідно до умов цього Договору та з дотриманням вимог чинного законодавства України.
3.1.3. Відповідно до вимог чинного законодавства України, зберігати таємницю про стан здоров’я Замовника, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про інші відомості, одержані Виконавцем при наданні ним медичних послуг Замовнику, крім передбачених законодавчими актами випадків.
3.2. Виконавець має право:
3.2.1. Призупинити надання послуг за Договором в односторонньому позасудовому порядку при порушенні Замовником зобов’язань, прийнятих відповідно до Договору.
3.2.2. Відмовити в наданні медичних послуг Замовнику:
3.2.2.1. Коли надання таких послуг не надається Виконавцем;
3.2.2.2. При відсутності у Виконавця необхідних фахівців, устаткування, інвентарю, або технічних можливостей для надання необхідних медичних послуг;
3.2.2.3. При виявленні у Замовника захворювання, лікування якого можливо лише в спеціалізованих закладах охорони здоров’я;
3.2.2.4. Якщо надання медичних послуг, на думку фахівця Виконавця, пов’язане з невиправданим ризиком спричинення шкоди здоров’ю або загрожує життю Замовника;
3.2.2.5. Якщо надання таких послуг з великим ступенем ймовірності може спричинити погіршення стану здоров’я Замовника.
3.2.3. Залучати третіх осіб для надання послуг, в тому числі своїм партнерам, без письмової згоди Замовника.
3.3. Замовник зобов’язаний:
3.3.1. До надання медичних послуг повідомити Виконавцю всі відомості про перенесені та наявні захворюваннях, відомих йому протипоказання до застосування будь-яких ліків або процедур, можливих алергічних реакціях, індивідуальні особливості організму.
3.3.2. Виконувати всі медичні приписи, призначення, рекомендації фахівців Виконавця, що надають медичні послуги за цим Договором.
3.3.3. Оплачувати послуги Виконавця в порядку, строки та на умовах, які встановлені цим Договором.
3.4. Замовник має право:
3.4.1. На отримання повної інформації про Виконавця, про обсяг та зміст надаваних Виконавцем послуг.
3.4.2. Відмовитися від виконання цього Договору в порядку, встановленому чинним законодавством України.
4. Вартість послуг, порядок розрахунків та повернення коштів.
4.1. Вартість послуг, що надаються за цим Договором, визначається згідно з чинним на момент звернення Замовника Прейскуранту Виконавця.
4.2. Послуги надаються Замовнику на умовах повної попередньої оплати.
4.3. Оплата послуг Виконавця здійснюється шляхом оплати послуг на розрахунковий рахунок Виконавця, а також за допомогою платіжних систем, посилання на які розміщені на Сайті.
4.4. Ціна визначається у валюті України гривні, з визначення еквіваленту у доларах США згідно курсу долара встановленого національним банком України на дату формування ціни. Ціни, що встановлюються Виконавцем, можуть бути змінені останнім в будь-який час. Нові ціни вступають в силу з моменту опублікування їх на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу нових цін в силу не визначений додатково при їх опублікуванні. Нові ціни не застосовуються до вже оплачених послуг.
4.5. У разі відмови Замовника від отримання фактично оплачених медичних послуг, але не менше ніж за 14 (чотирнадцять) днів до моменту початку їх фактичного надання, кошти повертаються Замовнику у порядку, визначеному цим Договором. У разі відмови Замовника менше, ніж за 14 (чотирнадцять) днів до моменту фактичного надання послуг, кошти Замовнику не повертаються. Повернення за вже надані Замовнику послуги Виконавцем не здійснюється.
4.6. Повернення коштів здійснюється на підставі письмової заяви Замовника, в якій Замовник повинен вказати свої паспортні дані і додати до вказаної заяви копію паспорта та чек або квитанцію та мотивовану підставу для повернення коштів. У разі відсутності чеку або квитанції Виконавець має право відмовити Замовнику у поверненні грошових коштів, сплачених на виконання даного Договору. Строк повернення коштів становить 14 (чотирнадцять) банківських днів з моменту отримання Виконавцем заяви про повернення коштів.
4.7. Повернення грошових коштів, сплачених за допомогою платіжних систем на Сайті Виконавця, здійснюється у порядку, встановленому п. 4.6. цього Договору, та з урахуванням строків та правил відповідних платіжних систем.
4.8. У разі, якщо Замовник протягом 1 (одного) робочого дня з дати фактичного отримання послуг не заявить письмову мотивовану відмову від їх прийняття, послуги вважаються прийнятими Замовником в повному обсязі без застережень і без претензій до Виконавця.
5. Порядок надання та приймання- передачі послуг
5.1. Медичні послуги надаються медичними працівниками Виконавця, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до чинного законодавства України.
5.2. До початку надання медичних послуг Лікуючий лікар повідомляє Замовнику склад та вартість всіх медичних послуг, надання яких Лікуючий лікар вважає доцільним, та в усній формі погоджує із Замовником перелік та вартість всіх медичних послуг, які будуть надані Виконавцем Замовнику за призначенням цього Лікуючого лікаря.
5.3. Медичні послуги надаються в наступному порядку:
Замовник замовляє консультацію на сайті Виконавця
Протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту здійснення замовлення Виконавець зв’язується з Замовником для уточнення даних та з’ясування необхідної інформації (стан самопочуття, захворювання, скарги, діагнози, тощо).
Виконавець складає необхідний пакет послуг із зазначенням їх вартості
Замовник оплачує послуги протягом 3 (трьох) робочих дні з моменту здійснення замовлення
Виконавець надає оплачену послугу виключно після оплати Замовником, строк надання послуги узгоджується індивідуально.
5.4. Якщо Замовник наступного дня, за днем отримання медичних послуг не скерував мотивовану скаргу чи відмову від прийняття послуг, послуги вважаються наданими належним чином у день іх фактичного надання. Якщо неможливо встановити дату отримання медичної послуги Замовником, то належним наданням послуг вважається відсутність претензій від Замовника протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту оплати послуг.
5.5. У випадку наявності скарг чи відмови від прийняття послуг, Замовник скеровує у письмовій формі обґрунтовану письмову відмову за контактами, вказаними у розділі 8 цього Договору, а Виконавець протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання, розглядає таку відмову та повідомляє Замовника про результати її розгляду.
6. Відповідальність сторін
6.1. Виконавець не несе відповідальності за результати надання медичних послуг у випадках недотримання Замовником рекомендацій по лікуванню і здійснення інших дій, спрямованих на погіршення здоров’я Замовника.
6.2. Виконавець не несе відповідальності, якщо до надання медичної послуги Замовник не виконав обов’язок щодо інформування фахівця Виконавця про перенесені захворювання, алергічні реакції, протипоказання, якщо неефективність наданої медичної послуги або заподіяна шкода були наслідком відсутності у Виконавця такої інформації.
6.3. У разі якщо неможливість надання медичних послуг виникла за обставинами, за які жодна із сторін відповідальності не несе, Замовник відшкодовує Виконавцю фактично понесені ним витрати, а Виконавець повертає Замовнику залишок невикористаних коштів, внесених в якості передоплати.
6.4. У разі неможливості надання Виконавцем медичних послуг, яка виникла з вини Замовника, послуги підлягають оплаті Замовником в повному обсязі, і поверненню не підлягають, з урахуванням п. 4.5. Договору.
6.5. Виконавець не несе відповідальності за розголошення інформації, наданої Замовником під час використання Сайту Виконавця, якщо таке розголошення сталося внаслідок обставин, які не залежали від волі Виконавця та не могли бути попереджені чи уникненні ним (зокрема, внаслідок хакерських атак, перехоплення інформаційних даних Сайту Виконавця, розміщення конфіденційної інформації Замовником на зовнішніх інформаційних ресурсах та/або веб-сайтах тощо).
6.6. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили, які виникли після підписання цього Договору і яких Сторона не могла уникнути і передбачити. До таких обставин Сторони відносять: стихійні лиха (бурі, циклони, землетруси та інші природні і кліматичні явища); війну і воєнні дії, масові заворушення, страйки, акції протесту; технологічні фактори (відсутність електроенергії, пошкодження апаратури, аварії, пожежі тощо), дії або бездіяльність державних органів та органів місцевого самоврядування, зміни в законодавстві, що регулює правовідносини Сторін за даним Договором та інші обставини, які перешкоджають виконанню Сторонами своїх договірних зобов’язань і які не піддаються їх контролю.
6.7. При настанні обставин, визначених у п. 5.6. даного Договору, Сторона, для якої вони настали, зобов’язана не пізніше ніж у семиденний строк з дати їх виникнення письмово повідомити про це іншу Сторону. Належним підтвердженням факту настання та строку дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або іншим уповноваженим органом у встановленому законодавством порядку.
6.8. В інших випадках сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
7. Політика конфіденційності
7.1. Вступна частина.
7.1.1. Даний розділ публічної оферти під назвою «Політика Конфіденційності» (далі - «Політика Конфіденційності») описує правила щодо конфіденційності Персональних даних Замовників та Користувачів (які надалі в даному розділі іменуються разом та/або окремо «Користувач», які обробляються Виконавцем (надалі в даному розділі іменується «Компанія»).
7.1.2. Ця Політика Конфіденційності застосовується до Персональних даних, зібраних під час взаємодії з Компанією та/або Сайтом.
7.1.3. Ця Політика Конфіденційності поширюється на Персональні дані, які Користувач надає Компанії під час отримання Послуг, придбання Товарів та/або іншої взаємодії з працівниками Компанії.
7.1.4. Компанія повідомляє, що Персональні дані Користувача, використовуються з метою надання Послуг, продажу Товарів та у відповідності до цілей, визначених даною Політикою Конфіденційності.
7.1.5. У разі незгоди зі збором та обробкою Персональних даних, Користувач може бути обмеженим в можливості користуватись Послугами та придбанням Товарів Компанії.
7.1.6. Користувач повідомлений, що при переході на деякі посилання, розміщені на Сайті, Користувач може бути перенаправлений до сайтів інших компаній, де інформація про Користувачів збирається без участі Компанії. В такому випадку відповідні Політики конфіденційності сайтів та/або додатків третіх осіб регулюватимуть порядок обробки інформації, отриманої від Користувачів цими третіми особами.
7.2. Персональні дані.
7.2.1. Під час отримання Послуг, придбання Товарів та/або іншої взаємодії з Сайтом Компанія може збирати наступні персональні дані Користувача:
— прізвище, ім'я, по батькові, найменування;
— e-mail;
— номер телефону;
— пароль;
— банківські реквізити;
— адреса реєстрації, фактична адреса;
— ідентифікаційний номер;
— дату та рік народження;
— вік, стать, соціальний статус;
 — IP-адресу, дані про пристрої, операційну систему та браузер, тощо;
— будь-яка медична інформацію, причина звернення до Виконавця, дані про стан здоров’я Користувача, хвороби, діагнози, тощо;
— інші дані, що необхідні для функціонування аналогічних Сайтів.
7.3. Способи отримання персональних даних.
7.3.1. Компанія має право збирати та обробляти Персональні дані Користувача наступним чином:
— під час надання Послуг та продажу Товарів;
— під час взаємодії Користувача з працівниками Компанії;
— за допомогою лог-файлів, файлів Cookie та інших технологій відстеження;
— за допомогою використання форми зворотнього зв’язку;
— під час користування Сайтом;
— під час використання сервісу веб-аналітики Google Analytics аналогічних ресурсів;
— за допомогою використання месенджерів та соціальних мереж.
7.3.2. Користувач проінформований і згоден з тим, що телефонні розмови (в тому числі розмови через мессенджери, тощо) з Компанією або його представником можуть бути записані з метою контролю якості роботи Компанії та/або його представника (представників).
7.4. Цілі використання персональних даних.
7.4.1. Компанія збирає, обробляє та використовує Персональні дані Користувача в наступних цілях:
— для надання Послуг та продажу Товарів;
— для забезпечення безпеки та функціонування Сайту;
— для адміністрування Сайту та проведення внутрішніх операцій, включаючи усунення несправностей, аналізу даних, тестування та проведення опитувань;
— для інформування Користувача про нові види Послуг та Товарів, зміну вартості Послуг та Товарів, новини, акції, рекламні компанії (як Компанії так і її колег), тощо;
— для здійснення маркетингової діяльності;
— для розміщення реклами на веб-сторінках Сайту;
— для розміщення реклами за допомогою сервісу Google Ads та аналогічних ресурсів;
— для спілкування з Користувачем за допомогою соціальних мереж, тощо;
— для спілкування з Користувачем за допомогою месенджерів, включаючи, але не обмежуючись, месенджерами Telegram та Viber;
— для аналізу поведінки та уподобань Користувача;
— для взаємодії з платіжними сервісами;
— для відповідей на запити правоохоронних та інших державних органів.
7.5. Передача персональних даних.
7.5.1. Компанія має право передавати Персональні дані іншим суб'єктам для реалізації та надання Послуг/продажу Товарів, та/або захисту своїх правових інтересів:
— Підрядникам та працівникам, з якими співпрацює Компанія в свої діяльності. Компанія також може передавати Персональні дані іншим суб'єктам, з якими розпочне співпрацю, включаючи консультантів з юридичних питань та питань оподаткування, а також суб'єктам, які надають бухгалтерські, логістичні, маркетингові та ІТ послуги, тощо.
— Банківським установам та платіжним системам (LiqPay, Wayforpay, тощо). Компанія має право розкривати або передавати Персональні дані для належного виконання зобовязань перед Користувачем, для вирішення інших питань з платіжною системою.
— Судам, правоохоронним та державним органам. Компанія має право передати Персональні дані, в разі виконання будь-яких юридичних зобов’язань, в тому числі в зв’язку з рішенням суду.
— Третій стороні. Компанія має право розкривати або передавати Персональні дані, під час наступних операцій: придбання або злиття, фінансування, корпоративна реорганізація, спільне підприємство, включаючи продаж активів або в разі банкрутства.
7.6. Зберігання персональних даних.
7.6.1. Компанія використовує всі необхідні заходи безпеки та захисту Персональних даних для забезпечення їх конфіденційності та запобігання втрати чи неправомірного розкриття.
7.6.2. Компанія захищає та зберігає Персональні дані від:
— втрати;
— незаконної використання, передачі, розкриття, зміни, видалення та/або знищення.
7.6.3. Компанія зберігає Персональні дані на власних серверах або на серверах відповідних організацій, що надають відповідні послуги із зберігання даних.
7.6.4. Повідомляючи Персональні дані, Користувач дає згоду на передачу, зберігання та обробку Персональних. У свою чергу, Компанія зробить всі необхідні заходи для того, щоб Персональні дані оброблялися з дотриманням правил безпеки та відповідно до положень цієї Політики Конфіденційності.
7.6.5. Обробка і зберігання персональних даних Користувача здійснюється у відповідності до законодавства про захист персональних даних.
7.6.6. Компанія зберігає інформацію Користувача на період, необхідний для досягнення цілей, заради яких інформація зібрана. Для визначення відповідного періоду зберігання Компанія враховує обсяг, характер і чутливість персональних даних, потенційний ризик заподіяння шкоди від несанкціонованого використання або розголошення персональних даних, мету, заради яких Компанія обробляє персональні дані.
7.7. Відкликання персональних даних.
7.7.1. Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснене шляхом направлення Користувачем відповідного повідомлення на адресу електронної пошти Компанії, що вказана в реквізитах цієї Політики Конфіденційності.
7.7.2. При цьому Користувач згоден з тим, що такий лист може спричинити наступні наслідки:
— відмова Компанії в наданні Послуг/реалізації Товарів через неможливість їх виконання без зазначених даних без повернення сплачених Користувачем коштів;
— неможливість Користувача в подальшому використанні Сайту.
7.8. Права та обов’язки сторін стосовно персональних даних.
7.8.1. Користувач має право:
— знати про способи збирання Персональних даних, мету їх обробки;
— надіслати вмотивовану вимогу щодо зміни або видалення Персональних даних;
— на захист Персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію Користувача;
— звертатися із скаргами на обробку Персональних даних;
— застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
— відкликати згоду на обробку Персональних даних, розуміючи при цьому наслідки неможливості Компанії надати послуги/продати Товари Користувачу.
7.8.2. Користувач зобов’язаний:
— надавати достовірну інформацію Компанії;
— не порушувати права інтелектуальної власності Компанії;
— не збирати та не зберігати Персональні дані іншого Користувача;
— не передавати паролі доступу третій стороні;
— дотримуватись умов цієї Політики Конфіденційності.
7.8.3. Компанія має право:
— розірвати відносини з Користувачем та видалити його Персональні дані, якщо Користувач надає Компанії недостовірні Персональні дані та/або порушує інтелектуальні права чи іншим чином порушує умови цієї Політики Конфіденційності;
— здійснювати маркетингову діяльність, що полягає в розсиланні Користувачам повідомлень рекламного характеру, за допомогою використання соціальних мереж, електронної пошти, месенджерів та SMS, тощо;
— перевіряти достовірність Персональних даних.
7.8.4. Компанія зобов’язана:
— видалити, змінити або обмежити використання Персональних даних, відповідно до його запиту;
— надати Користувачу інформацію про використання його Персональних даних, в разі отримання запиту від Користувача.
7.9. Cookie-файли.
7.9.1. Компанія має право використовувати Cookie-файлів для наступних цілей:
— аутентифікація Користувача;
— відстеження поведінки Користувача;
— відстеження сеансу доступу Користувача;
— зберігання відомостей статистики про Користувача;
— для здійснення маркетингової діяльності;
— для аналізу Товарів, що переглядає Користувач;
— для аналізу популярності Товарів;
— для розміщення реклами на веб-сторінках Сайту та за допомогою сервісу Google Ads чи інших подібних ресурсів;
7.9.2. Cookie-файли не передають віруси та/або шкідливе програмне забезпечення на Ваш комп’ютер, оскільки дані в Cookie-файлах не змінюються при переміщенні, та вони ніяк не впливають на роботу Вашого комп’ютера. Замість цього, вони діють більшою мірою як журнали та оновлюються кожного разу, коли ви відвідуєте Сайт.
7.9.3. Ви можете в будь-який час відкликати свою згоду на використання файлів Cookie та/або змінити дозволені вами категорії файлів Cookie. Ви також можете вимкнути файли Cookie, змінивши налаштування вашого веб-браузера. Інформація, яку збирають файли Cookie, знаходиться в анонімній формі.
7.9.4. Компанія може використовувати такі види Cookie-файлів веб-аналітики під час аналізу поведінки Користувача:
— Google Analytics, службу веб-аналізу компанії Google Inc. («Google»);
— Google Ads, онлайн-рекламний сервіс компанії Google Inc. («Google»);
— Facebook реклама, онлайн-рекламний сервіс компанії Facebook, Inc. («Facebook»);
— інші аналогічні сервіси та ресурси.
8. Прикінцеві положення
8.1. Цей публічний договір набуває чинності з моменту Акцепту Оферти Замовником.
8.2. Сторони погодилися на ведення запису телефонних розмов та можливість посилання на їх у разі виникнення спорів, а також при врегулюванні конфліктних ситуацій за Договором.
8.3. З метою покращення якості послуг, що надаються на Сайті, та з метою дотримання вимог законодавства публічний договір може бути змінений Виконавцем в односторонньому порядку, без повідомлення Замовника. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті.
8.4. Використовуючи Сайт, Замовник підтверджує згоду з новими умовами договору в редакції, що діє на момент використання Користувачем Сайту.
8.5. При виникненні між Сторонами суперечок та розбіжностей за цією Угодою або у зв’язку з нею, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів. Якщо будь-які суперечки, розбіжності або вимоги, що виникають з приводу цієї Угоди або в зв’язку з нею, у тому числі, що стосуються її виконання, порушення, припинення, або недійсності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то ці суперечки розглядаються відповідно до чинного законодавства України в судовому порядку.
8.6. Цей договір регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.
8.7. Визнання судом будь-якого положення цього договору недійсним або тим, що не підлягає примусовому виконанню не тягне за собою недійсності або невиконання інших положень цього Договору.
9. Реквізити Виконавця:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКАРІУМ»
код ЄДРПОУ 45 108 844,
юр. адреса: Україна, 58 013, Чернівецька обл.,
Чернівецький р-н, місто Чернівці, вул. Рівненська, будинок 5-А